نوشته‌ها

بازدید دانشجویان کشاورزی از موسسه تحقیقات اصلاح و نهیه بذر چغندر

بازدید دانشجویان کارشناسی کشاورزی مرکز جامع علمی کاربردی شباهنگ شهریار از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

بازدید دانشجویی
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کشاورزی مرکز علمی کاربردی شباهنگ شهریار از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بازدید کردند.

بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی شباهنگ شهریار
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

گزارش بازدید:

به اتفاق سرکار خانم دکتر فرحناز حمدی و جمعی از دانشجویان در موسسه تحقیقاتی چغندر قند کرج حضور بهم آمد.
از قسمتهای مختلف موسسه از جمله آزمایشگاه و نیز آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی که با هر یک از آنهاآشنا شدیم و نحوه کار با وسایل توسط استاد به دانشجویان آموزش داده شد.
بازدید از آزمایشگاه تکنولوژی قند و آشنایی با دستگاه های بتا البرز ،هدایت بخش الکترونیکی ای سی مترو همچنین آشنایی با فوتوسنتز – اسپکتر و فتومتروآن، که نحوه کار با دستگاه و عملکرد هر یک از آنان آموزش داده شد.
ودر آخر همچنین آشنایی با آزمایشگاه خاک و تغذیه گیاه چغندرقند و راههای تشخیص وضعیت عناصر غذایی آنها و نحوه آزمون خاک و اهداف را انجام کار آن و نیز آماده سازی نمونه خاک و درصد رطوبت خاک توضیحاتی داده شد
مشاهده دستگاه فیلم فتومتر و اساس کار آن و اجزاء دستگاه و طریقه کار با آن نیز آموزش داده شد.