تربیت بدنی- مربیگری فوتسال

کاردانی حرفه ای مربیگری فوتسال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتسال با هدف تربیت ورزشکاران کارآمد

ادامه مطلب

کسب و کار ورزشی

رشته کسب و کار ورزشی در یک نگاه در تمام دنیا صنعت ورزش در حال رشد روزافزون است و صنایع

ادامه مطلب

تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبال

کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال با هدف تربیت ورزشکاران

ادامه مطلب

خبرنگاری ورزشی

رشته خبرنگاری ورزشی در یک نگاه امروزه به دلیل حضور فراگیر رسانه ها در زندگی افراد شاهد انواع مختلف رسانه

ادامه مطلب