تربیت بدنی- مربیگری فوتسال

کاردانی حرفه ای مربیگری فوتسال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتسال با هدف تربیت ورزشکاران کارآمد

ادامه مطلب

کسب و کار ورزشی

رشته کسب و کار ورزشی در یک نگاه در تمام دنیا صنعت ورزش در حال رشد روزافزون است و صنایع

ادامه مطلب

حسابرسی

رشته حسابرسی در یک نگاه  امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند

ادامه مطلب

حسابداری امور مالی

رشته حسابداری امور مالی در یک نگاه در این دوره آموزشی فرد برای کسب توانمندی های شغلی، تهیه صورت های

ادامه مطلب

تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبال

کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال در یک نگاه رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال با هدف تربیت ورزشکاران

ادامه مطلب

خبرنگاری ورزشی

رشته خبرنگاری ورزشی در یک نگاه امروزه به دلیل حضور فراگیر رسانه ها در زندگی افراد شاهد انواع مختلف رسانه

ادامه مطلب