بازدید دکتر امید از تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ

دکتر امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از شرکت تعاونی روستایی شباهنگ و دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ بازدید کرد.

ادامه مطلب