تاریخچه مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی شباهنگ یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی با 10 سال فعالیـت، در فضـای آموزشـی استـانـدارد با بیـش از بیسـت رشتـه در مقاطع کـاردانی، کارشناسـی، آمـوزش­ های آزاد و پرسنـل کارآمـد، آمـاده ارائـه خدمـات بـه علاقمندان تحصـیل در دوره های مهارتـی می ­باشد و در این راستـا سهم بسـزایی در گسترش و توسعه علمی و فرهنگی ایران عزیز داشته است.
مرکز شباهنگ بدون شـک در راستـای سند چشـم ­انداز دانشگاه های نسـل سوم (دانشگـاه کارآفرین) و همچنیـن اهداف عالی دانشـگاه جامع علمی کاربردی، با تاکید به موارد چهارگـانه ذیل طراحی و تاسیس گردیده است:
الف – آموزش و تربیت نیروهای انسانی مهارت ورز، متخصص و متعهد، جهـت ارائـه خدمات در سـازمان هـای دولتـی و غیـر دولتـی، بنگاه هـای اقتصادی و …
ب – آموزش و تربیـت کـارآفرینـان خلاق و نوآور در حوزه ­های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری
ج – خلق ثروت در بستر دانش، پژوهش و مهارت های فنی و کاربردی
د – ارتباط نظام­ مند و مستمر با صنعت و دستگاه ­های اجرایی